Coursesbucket

Termeni Generali

Prezenții Termeni Generali reprezintă forma actualizată a termenilor și condițiilor care reglementează raporturile stabilite între Coursesbucket și Utilizatori născute din sau în strânsă legătură cu utilizarea Platformei Coursesbucket, formă actualizată cu aplicare directă începând cu data de 28 Octombrie 2022.

Coursesbucket este deținut de către ONE METATECH HUB SRL, o societate de naționalitate Română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având nr. de ordine J40/16877/29.08.2022, CUI 46733867, cu sediul social în Galați, Str. Regimentul 11 Siret, Nr. 14 bis, Bloc P4, Scara 1, Et. 5, Ap. 21.

Nu te oprești niciodată din a învăța. Investește în dezvoltarea ta! Misiunea Coursesbucket este de a promova învățarea prin punerea la dispoziția Utilizatorilor a serviciului nostru constând în Platforma Coursesbucket care vă permite transmiterea materialelor educative create de către Instructori direct către Cursanți la cererea directă a acestora din urmă și în acord cu sfera lor de interes.

Prin crearea unui cont tip Cursant sau Instructor și prin orice utilizare ori accesare a Platformei Coursesbucket, Utilizatorii sunt de acord cu respectarea Termenilor Generali și a tuturor Anexelor care fac corp comun cu aceasta respectiv:

ANEXA Termeni specifici Instructorilor

ANEXA Politica de confidențialitate GDPR și Cookies

ANEXA Instrucțiuni generale de utilizare

ANEXA Convenție de cesiune neexclusivă

În vederea soluționării alternative a litigiilor sau pentru orice altă sesizare în vederea protejării drepturilor și intereselor consumatorilor, orice persoană interesată poate introduce o sesizare scrisă la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor respectiv, la următoarele date de contact: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro. Alternativ, Autoritatea Națională pentru Protecția consumatorului poate fi contactată la telefonul consumatorului nr. tel. 0219551.

1. Definirea unor termeni. În cadrul Termenilor Generali, a tuturor Anexelor la aceștia, precum și în cadrul utilizării concrete a Platformei Coursesbucket, termenii prezentați în continuare vor avea accepțiunea corespunzătoare prezentată în cele ce urmează:

1.1 Prin „Coursesbucket” se va înțelege ONE METATECH HUB SRL, o societate de naționalitate Română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având nr. de ordine J40/16877/29.08.2022, CUI 46733867, cu sediul social în București Sectorul 2, Șos. Pantelimon nr. 144, bloc. 102A, Scara A, Etaj 7, Ap. 31, ce poate fi contactată prin corespondență electronică la adresa de e-mail contact@coursesbucket.ro;

1.2 Prin „Platforma Coursesbucket” se va înțelege site-ul accesibil la adresa https://www.coursesbucket.ro/ deținut și administrat de Coursesbucket prin care Utilizatorii vor avea acces la Serviciul furnizat de către Coursesbucket;

1.3 Prin „Serviciul Prestat sau Serviciul Coursesbucket” se va înțelege serviciul de intermediere realizat prin intermediul Platformei Coursesbucket constând în promovarea și distribuirea Cursurilor create de către Instructori respectiv, achiziționarea și vizionarea de către Cursanți a Cursurilor cumpărate de către aceștia, precum și oricăror altor facilități de tipul servicii digitale puse la dispoziția Utilizatorilor prin interfața Platformei Coursesbucket;

1.4 Prin „Utilizatori” se va înțelege atât utilizatorii tip Cursant și utilizatorii tip Instructor, cât și orice persoană fizică sau juridică care utilizează Platforma Coursesbucket chiar și prin simpla accesare a domeniului https://www.coursesbucket.ro/;

1.5 Prin „Cursant” se va înțelege Utilizatorul care folosește serviciile destinate Profilului tip Cursant reprezentate, în principal, de achiziționare și vizionarea Cursurilor precum și celelalte opțiuni prezentate în cadrul Anexei Instrucțiuni generale de utilizare Capitolul I – Profil Cursant. Pentru a înlătura orice dubiu, Utilizatorul care și-a creat un cont tip Instructor va fi considerat Cursant atunci când utilizează serviciile destinate acestuia respectiv, achiziționarea și vizionarea Cursurilor;

1.6 Prin „Instructor” se va înțelege Utilizatorul care folosește serviciile destinate Profilului tip Instructor reprezentate, în principal, de crearea și încărcarea de Cursurilor precum și celelalte opțiuni prezentate în cadrul Anexei Instrucțiuni generale de utilizare Capitolul II – Profil Instructor;

1.7 Prin „Cursuri” se va înțelege materialul educațional științific sau de specialitate tehnică ori artistică creat în scop educațional produs sau încărcat de către Instructor și oferit spre achiziționare de către Cursanți prin intermediul Platformei Coursesbucket;

1.8 Prin „Contul Utilizatorului” se va înțelege Profilul creat de către Utilizatorul care dorește să utilizeze Serviciile Coursesbucket prin parcurgerea procedurii de creare cont din cadrul Platformei Coursesbucket;

1.9 Prin „Politica de etică Coursesbucket” se vor înțelege standardele de integritate și interzicerea faptelor enumerate or descrise în cadrul Subsecțiunii 5 intitulate „Politica de etică”;

1.10 Prin „Politica promoțională Coursesbucket” se va înțelege modul limitat în care Coursesbucket poate interveni în cadrul unei campanii promoționale asupra prețului de comercializare stabilit de către Instructor aferent unui Curs astfel cum este stabilit în cadrul Anexei Termeni specifici Instructorilor.

2. Contul Utilizatorului.

2.1 Utilizatorul are obligația de a declara în mod real toate informațiile obligatorii cerute la momentul creării Contului Utilizatorului.

2.2 Utilizatorul, persoană fizică, declară prin crearea Contului de Utilizator faptul că are capacitate deplină de exercițiu și este în măsură să își asume în nume propriu drepturile și obligațiile ce decurg din utilizarea Platformei Coursesbucket și din achiziționarea Serviciului Coursesbucket prin raportare la legislația națională aplicabilă Utilizatorului.

2.3 Coursesbucket poate condiționa crearea contului utilizatorului de tip Cursant sau Instructor de anumite informații ori acceptarea anumitor condiții specifice. Utilizatorul garantează conformitatea informațiilor declarate în raport cu crearea contului și utilizarea Serviciului Coursesbucket și va informa de îndată Coursesbucket în raport cu orice modificare a acestor informații. În acest sens, orice modificare care nu a fost comunicată Coursesbucket va fi declarată inopozabilă față de aceasta și față de partenerii comerciali.

2.3 Utilizatorul este singurul responsabil pentru alegerea și dezvăluirea parolei de acces și este răspunzător în raport cu orice activitate și/sau tranzacție efectuată prin intermediul Contului Utilizatorului sens în care creatorul Contului va răspunde pentru orice activitate întreprinsă or prejudiciu produs prin intermediul profilului creat. În acest sens, utilizarea Profilului de către o terță persoană nu poate fi opusă față de Coursesbucket sau alți Utilizatori ai Platformei Coursesbucket.

2.4 În cazul suspiciunii că o altă persoană îi folosește Profilul, Utilizatorul titular va informa de îndată Coursesbucket care va oferi asistența necesară sub condiția dovedirii în mod neechivoc de către Utilizator a calității acestuia de titular al contului.

2.5 Coursesbucket nu va fi ținut răspunzător pentru prejudiciile aduse Utilizatorului prin fapta altor persoane care accesează fără drept contul acestuia.

2.6 Coursesbucket este îndreptățit să limiteze or să restricționeze accesul Utilizatorul la contul acestuia ori la anumite aplicații or funcții ale Platformei Coursesbucket atunci când Utilizatorul încalcă dispozițiile prezenților Termeni Generali și a oricăror anexe la aceștia. În acest sens, ne rezervăm dreptul de a revoca orice drept conferit pentru accesarea și utilizarea oricărui conținut distribuit prin intermediul Platformei Coursesbucket în orice moment, în cazul în care decidem sau suntem obligați să dezactivăm accesul la conținut din motive legale sau pentru încălcarea politicilor privind etica și siguranța.

3. Achiziționarea și Utilizarea Cursurilor

3.1 Atunci când achiziționați un Curs, primiți din partea Instructorului creator al Cursului un drept neexclusiv și netransmisibil de a vizualiza și de a revizualiza Cursul achiziționat prin intermediul Platformei Coursesbucket exclusiv în scopuri personale, necomerciale și educaționale.

3.2 Obiectivul Coursesbucket este de a asigura accesul Cursanților la Cursurile achiziționate pentru o perioadă nelimitată garantând accesul Cursanților la Cursurile achiziționate pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la momentul achiziției. Perioada de garanție privește exclusiv accesul la Cursul achiziționat fără a include alte servicii sau facilități suplimentare asociate unui curs precum, însă nelimitativ prevăzut, posibilitatea instructorilor de a acorda asistență sau servicii de întrebări și răspunsuri în legătură cu conținutul Cursului, aceste servicii putând înceta în mod unilateral și necondiționat prin voința exclusivă a Instructorului.

În mod excepțional, perioada garantată va putea fi mai mică de 10 ani sub condiția notificării Cursanților în acest sens și într-o manieră vizibilă și anterioară achiziționării Cursului în discuție.

3.3 Coursesbucket va acorda accesul Cursanților la Cursul achiziționat imediat efectuării plății aferente costului de achiziție afișat pe Platforma Coursesbucket și va încerca să asigure Cursanților posibilitatea accesării Cursului achiziționată într-o manieră perpetuă și neîntreruptă. Cu toate acestea, Coursesbucket nu va garanta Cursanților accesul permanent și neîntrerupt la Platforma Coursesbucket și, implicit, la Cursurile achiziționate, accesul putând fi limitat din cauza unor situații obiective or dificultăți tehnologice care ar face, într-o manieră rezonabilă, ca furnizarea Serviciului Coursesbucket să devină imposibilă ori excesiv de dificilă. De asemenea, Coursesbucket poate limita accesul Utilizatorilor la Cursuri în condițiile încălcării de către aceștia a prezentelor Termeni și Condiții și a Anexelor la acestea.

3.4 Instructorul garantează atât față de Cursanți, cât și față de Coursesbucket faptul că acesta are dreptul de a distribui Cursul. În acest sens, Coursesbucket nu va fi ținută răspunzătoare față de Utilizatori pentru sistarea or restricționarea distribuirii sau a vizualizării Cursului în situația în care aceste măsuri vor putea fi considerate ca fiind necesare sau oportune din motive legale conexe sau în strânsă legătură cu drepturile de proprietate intelectuală aferente Cursului.

3.5 Componentele și prerogativele drepturilor de proprietate intelectuală aferente Cursului sunt și rămân ale Instructorului, sens în care toate raporturile juridice ce decurg din acestea se încheie în mod direct între Instructori și Cursanți, Platforma și Serviciul Coursesbucket fiind exclusiv o metodă de intermediere a încheierii contractului la distanță dintre Instructori și Cursanți. Pentru a nu exista niciun dubiu, Coursesbucket nu deține nici un drept propriu în raport cu drepturile de proprietate intelectuală aferente Cursurilor, nu este parte la crearea acestora, nu are nicio modalitate directă de a controla conținutul Cursurilor și nu poate oferi nicio garanție în raport cu acestea.

3.6 Prin achiziționarea Cursului, Cursantul nu are dreptul de a reproduce, redistribui, transmite, cesiona, vinde, difuza, închiria, partaja, împrumuta, modifica, adapta, edita, crea lucrări derivate, sublicenția sau de a copia sub orice formă și prin orice modalitate Cursurile distribuite prin intermediul Platformei Coursesbucket ori de a utiliza în orice altă manieră Cursurile distribuite, alta decât cea de a le vizualiza prin intermediul Platformei Coursesbucket în scopuri personale, necomerciale și educaționale.

3.7 Plata Cursului se va face prin furnizori de servicii de plată parteneri Coursesbucket care vor asigura operațiunea de creditare/debitare și vor păstra în siguranță informațiile de plată. În scopul plății, Cursantul garantează utilizarea unei metode de plată valabile în raport cu care acesta este autorizat să o întreprindă.

3.8 Prețul afișat pe Platforma Coursesbucket va reflecta prețul total ce va trebui achitat de către Cursant pentru achiziționarea unui Curs, sens în care prețul afișat va include orice eventuale taxe sau alte obligații fiscale or bugetare aferente achiziționării Cursului or alte sume ce ar fi datorate pentru tranzacționarea prin intermediul Platformei Coursesbucket. Prețul poate face obiectul unei campanii promoționale conform politicilor Coursesbucket aspect ce va fi semnalat în mod loial și fidel.

3.9 Ulterior achiziționării Cursului, Cursantului i se va transmite „Convenția de cesiune neexclusivă” semnată de către Instructor, document prin care se atestă tranzacția și acordarea dreptului Cursantului de a vizualiza Cursul achiziționat în condițiile conforme cu Termenii Generali și Anexele la aceștia. La cerere, Coursesbucket va transmite Cursantului eventualele documente care vor consemna, din punct de vedere fiscal, operațiunea (precum factura fiscală) în măsura în care Instructorul va emite un astfel de document. Sub acest aspect, Coursesbucket încunoștințează Cursanții despre faptul că Coursesbucket nu deține nicio responsabilitate față de obligațiile fiscale aferente Instructorilor .

3.10 În situații excepționale și just întemeiate, pentru respectarea dispozițiilor legale sau a hotărârilor judecătorești or jurisdicționale, Coursesbucket poate sista vizualizarea or accesarea unui Curs achiziționat. Într-o asemenea situație care este socotită de către părți ca fiind o cauză justificativă, Coursesbucket nu va fi responsabilă pentru eventualul prejudiciu adus Cursantului din sistarea distribuirii Cursului achiziționat, acesta din urmă fiind îndreptățit să își îndrepte pretențiile împotriva Instructorului sau a persoanei responsabile pentru crearea situației care a determinat sistarea distribuirii Cursului achiziționat.

4. Politica de retur și rambursare

4.1 Cursantul care a achiziționat un Curs prin intermediul Platformei Coursesbucket va avea dreptul de a solicita rambursarea integrală a sumei plătite pentru achiziționarea unui Curs sub condiția (i) transmiterii unei cereri exprese în acest sens către Coursesbucket în termen de cel mult 14 zile de la momentul achiziției și (ii) în contextul în care Cursul achiziționat nu a fost accesat, respectiv vizualizat indiferent de durata de vizualizare a acestuia. În acest sens, prin prezenții Termeni Generali, Coursesbucket aduce în mod expres la cunoștința Cursanților asupra faptului că accesarea și/sau vizualizarea Cursului achiziționat reprezintă îndeplinirea integrală a Serviciului Coursesbucket, fapt ce va duce la pierderea dreptului de retur/rambursare.

4.2 Cererea de retur/ramburs va fi transmisă prin intermediul Platformei Coursesbucket sau prin corespondență electronică la adresa de e-mail contact@coursesbucket.ro.

4.3 Cursantul va fi rambursat integral și fără a fi percepute sume suplimentare aferente returului, prin creditarea sumelor rambursate în contul bancar utilizat la achiziționarea Cursului sau printr-o altă metodă adusă la cunoștința Coursesbucket prin cererea de retur și agreată de aceasta din urmă, în termen de 14 zile calculate de la momentul transmiterii cererii de retur.

5. Politica de etică

5.1 Platforma Coursesbucket va fi utilizată doar în scopuri legale și cu respectarea bunelor moravuri Utilizatorii fiind exclusiv responsabili pentru materialele încărcate sau informațiile transmise or mesajele postate prin intermediul Platformei Coursesbucket. În acest sens, utilizatorii se vor asigura că review-urile, întrebările, postările, cursurile și alt conținut pe care îl pot încărca or distribui sunt în conformitate cu Politica de etică Coursesbucket.

5.2 Coursesbucket are o politică de zero toleranță față de orice mesaj, material sau comportament discriminatoriu ori de hărțuire sau agresiune de orice natură bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, opțiune sau convingeri politice sau religioase, apartenență la o categorie defavorizată și orice îndemnuri sau sprijin oferit în scopul susținerii faptelor anterior enumerate.

5.3 Prin utilizarea Serviciului și a Platformei Coursesbucket, Utilizatorilor le este interzisă crearea ori distribuirea de materiale plagiate sau care ar putea aduce atingere drepturilor de autor aferente unor terțe persoane, ori urmărirea unor scopuri sau fapte interzise de lege, întreaga răspundere privind cunoașterea legii revenind Utilizatorilor.

5.4 Utilizatorii vor urmări să mențină conținutul Cursurilor și al mesajelor postate or distribuite în sfera educațională, științifică, artistică și de self-improvement conformă cu Misiunea Coursesbucket. În acest sens, Utilizatorilor le este interzisă postarea or distribuirea de conținut sau mesaje cu tente sexuale, pornografice, vulgare sau din domeniul exclusiv de divertisment și entertainment.

5.5 Utilizatorilor le este interzisă folosirea Platformei Coursesbucket în scopuri imorale ori ilicite sau utilizarea acesteia pentru a facilita săvârșirea sau complicitatea la fapte ce ar putea constitui infracțiuni ori contravenții.

5.5 Coursesbucket îndeamnă și sprijină Utilizatorii să ofere sprijin în respectarea politicilor Coursesbucket prin aducerea la cunoștință a oricăror materiale încărcate ori distribuite sau postări care ar fi de natură să încalce Politica de etică Coursesbucket. În acest scop, Utilizatorii pot notifica Coursesbucket despre aceasta la orice moment prin intermediul Platformei Coursesbucket sau în mod direct prin corespondență electronică la adresa de e-mail contact@coursesbucket.ro.

Recomandăm ca prin sesizarea privind încălcarea Politicilor de etică Coursesbucket să transmiteți materialele sau să indicați informațiile și sursele necesare care să contribuie la investigarea situației reclamate astfel încât Coursesbucket să fie în măsură să constate existența și gravitatea faptei sesizate.

Coursesbucket va evalua în acord cu propriile convingeri și proceduri dacă fapta sesizată constituie sau nu o încălcare a Politicilor de etică Coursesbucket, să stabilească gravitatea acesteia și eventuala sancțiune sau măsuri dispuse în raport cu fapta sesizată. În acest sens, în raport cu orice sesizare privind încălcarea Politicilor de etică Coursesbucket, Coursesbucket nu este datoare să întreprindă anumite acțiuni sau să aplice anumite sancțiuni și nu va garanta Utilizatorilor că sesizarea depusă va fi urmată de anumite măsuri prestabilite.

5.5 Utilizatorii notificați de către Coursesbucket prin Platforma Coursesbucket sau prin corespondență electronică, în legătură cu o eventuală încălcare a Politicilor de etică Coursesbucket, sunt obligați să se conformeze cu solicitările adresate de către Coursesbucket. Refuzul de a se conforma va atrage aplicarea de sancțiuni sau luarea de alte măsuri socotite de către Coursesbucket ca fiind necesare ori suficiente pentru a păstra respectarea Politicilor de etică Coursesbucket.

5.6 Încălcarea Politicilor de etică Coursesbucket poate atrage, cu sau fără o notificare prealabilă, aplicarea de sancțiuni sau alte măsuri socotite de către Coursesbucket ca fiind necesare sau oportune pentru a se dispune conformarea cu standardele de integritate și a Politicilor de etică Coursesbucket ori pentru a sancționa încălcarea acestora. Astfel de măsuri sau sancțiuni pot include, însă nelimitativ prevăzute, următoarele:

 • Eliminarea or sistarea distribuirii conținutului neconform cu Politica de etică Coursesbucket de pe Platforma Coursesbucket;
 • Limitarea accesului Utilizatorului la anumite servicii, facilități or funcții ale Platformei Coursesbucket pentru o perioadă determinată ori nedeterminată;
 • Sistarea ori limitarea accesului Utilizatorului la Profilul Cursant/Instructor ori la anumite câmpuri, funcții sau facilități din această secțiune pentru o perioadă determinată or nedeterminată;
 • Suspendarea accesului, închiderea sau ștergerea Profilului utilizat în crearea ori distribuirea conținutului neconform sau utilizat pentru întreprinderea de fapte ilicite or imorale.

5.7 Coursesbucket își rezervă dreptul de a sesiza organele administrative ori judiciare competente în măsura în care există suspiciunea săvârșirii unor fapte ilicite ori interzise prin lege.

6. Declarații și limitări de răspundere – prin utilizarea Serviciului și Platformei Coursesbucket, Utilizatorii iau act, declară și acceptă următoarele:

 • Coursesbucket nu revizuiește din punct de vedere legal sau ștințific informațiile aferente Cursurilor sau conținutul distribuit prin intermediul Platformei Coursesbucket și nu exercită niciun fel de control editorial asupra acestora sens în care Coursesbucket nu garantează în niciun mod certitudinea, validitatea, exactitatea, conformitatea sau veridicitatea conținutului;
 • Coursesbucket nu are nicio responsabilitate față de Utilizator sau către terți cu privire de închiderea, limitarea sau suspendarea accesului Utilizatorului la Platforma Coursesbucket sau la numite servicii, funcții ori facilități ale acesteia;
 • Coursesbucket nu este răspunzătoare pentru fapta terților care utilizează cu sau fără drept funcțiile Serviciului și ale Platformei Coursesbucket prin utilizarea Contului Utilizatorului sau a subsecțiunii Profilul meu din cadrul Platformei Coursesbucket;
 • Instructorii răspund personal pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale ori bugetare care revin în sarcina acestora ce derivă din sau sunt afectate ori legate de tranzacționarea Cursurilor prin intermediul Serviciului și al Platformei Coursesbucket;
 • Coursesbucket nu deține niciun drept de proprietate intelectuală sau de orice altă natură aferentă Cursurilor, orice raport juridic ce derivă din distribuirea Cursurilor prin intermediul Platformei Coursesbucket încheindu-se direct între Instructor și Utilizator sau terțele persoane;
 • Coursesbucket își rezervă dreptul de a utiliza conținutul încărcat, publicat sau distribuit prin intermediul Platformei Coursesbucket în scopuri publicitare și într-o manieră limitată în acord cu Termenii Generali și a Anexelor la aceștia;
 • Coursesbucket nu va garanta protejarea drepturilor de proprietate intelectuală aferentă Cursurilor sau altor drepturi ce derivă din conținutul publicat or distribuit prin intermediul Platformei Coursesbucket sau drepturile aferente terțelor persoane ce ar putea fi afectate de conținutul Cursurilor și din Serviciul Coursesbucket;
 • Utilizatorii nu pot folosi Serviciul și Platforma Coursesbucket în alte scopuri decât cel pentru care acesta a fost creat și astfel cum este descris în prezenții Termeni Generali și Anexele la aceștia;
 • Coursesbucket nu răspunde pentru eventuale linkuri către alte site-uri web, pentru orice fapte rezultate din accesarea acestor linkuri inclusiv colectarea de către acestea a informațiilor cu caracter personal;
 • Serviciul Coursesbucket nu include un motor de căutare care să ofere preferință în raport cu evidențierea cu prioritate a anumitor Cursuri sau Instructori.

7. Legea aplicabilă și dispoziții finale

7.1 Legea aplicabilă. Prezenții Termeni Generali și orice raport încheiat prin utilizarea Serviciului și a Platformei Coursesbucket sau derivând din acestea va fi guvernată de legislația din România.

Prezenții Termeni Generali și Anexele la aceștia au putere de lege față de
orice Utilizator sau terțe persoane în raport cu Serviciul și a Platforma Coursesbucket
sau alte aspecte prevăzute prin dispozițiile Termenilor Generali.

7.2 Soluționarea amiabilă a divergențelor. Orice neînțelegeri, divergențe sau fapte prejudiciabile născute în legătură cu sau derivând din Serviciul și Platforma Coursesbucket care sunt îndreptate împotriva Coursesbucket vor fi soluționate pe cale amiabilă prin inițierea de negocieri din partea persoanei care formulează pretenții împotriva Coursesbucket. În cazul în care părțile nu ajung la o conciliere în termen de 30 de zile de la inițierea negocierilor, partea îndreptățită se poate adresa instanțelor judiciare competente din punct de vedere material de pe raza căreia se află sediul principal al Coursesbucket.

7.3 Notificări. Orice notificare, cerere sau solicitări adresate către Coursesbucket vor fi socotite ca fiind valabil comunicate numai dacă acestea sunt transmise prin funcțiile special destinate din cadrul Platformei Coursesbucket, prin corespondență electronică la adresa de e-mail contact@coursesbucket.ro sau prin intermediul serviciului poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat ori prin curier care să asigure trasabilitatea corespondenței, și se consideră primită de către destinatar la data menționată de Oficiul Poștal primitor ori, după caz, de curier către adresa sediului principal Coursesbucket situat în București, Sectorul 2, Șos. Pantelimon nr. 144, bloc. 102A, Scara A, Etaj 7, Ap. 31. Pentru a fi valabilă, comunicarea trebuie să includă în mod fidel identitatea expeditorului și adresa de contact a acestuia.

Orice notificare sau comunicare transmisă de la Coursesbucket către Utilizator va fi socotită ca fiind valabil comunicată dacă aceasta este realizată prin intermediul Platformei Coursesbucket sau prin corespondență electronică la adresa de e-mail indicată de către Utilizatori în cadru rubricii „Profilul meu”.

7.4 Forța Majoră – Coursesbucket nu va fi ținută răspunzătoare pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a Serviciului Coursesbucket, în cazul în care această situație a intervenit ca urmare a forței majore, adică a unei circumstanțe extraordinare și insurmontabile în condiții normale care nu puteau fi, în mod rezonabil, prevăzute și care au survenit independent de voința părților și care împiedică sau fac exagerat de dificilă continuarea prestării Serviciului Coursesbucket. O asemenea situație va putea fi adusă la cunoștința tuturor Utilizatorilor prin intermediului domeniului Coursesbucket sau, separat, prin corespondență electronică sau printr-un mesaj comunicat prin intermediul Platformei Coursesbucket.

7.5 Semnarea documentelor. Ori de câte ori va fi necesară semnarea unui act sau document de către Utilizatori, în acord cu Termenii Generali și Anexele de la aceștia, când legea va impune acest lucru sau când practica comercială a Coursesbucket ar face o astfel de solicitare, documentul va fi socotit ca fiind valabil semnat atunci când acesta este semnat fie olograf, fie prin aplicarea unei semnături electronice aleasă de către semnatar și care să îndemplinească cerințele prevăzute de legislația aplicabilă precum, însă nelimitativ prevăzute, Legea Nr.455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică și Regulamentul (UE) Nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificare electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 199/93/CE.

7.6 Sensul termenilor folosiți în cadrul Termenilor Generali și al Anexelor la aceștia vor avea accepțiunea definită prin prezenții Termeni Generali sau, în lipsă, accepțiunea care este uzual acceptată în raport cu contextul concret în care aceștia se regăsesc. În cazul în care ar exista diferențe semantice între accepțiunea termenilor, în toate cazurile, va prevala accepțiunea dată de versiunea din limba română.

7.7 Actualizări. Coursesbucket își rezervă dreptul de a actualiza și de a modifica unilateral prezenții Termeni Generali pentru reflecta modul de utilizare a Platformei Coursesbucket și operațiunea comercială întreprinsă în concret prin accesarea Serviciului Coursesbucket în raport cu nevoile comerciale sau cu cerințele legale. Orice modificare a Termenilor Generali va fi notificată în mod prealabil fie prin intermediul Platformei Coursesbucket, fie printr-o corespondență electronică transmisă la adresa declarată din Profilul de tip Cursant sau Instructor cu indicarea datei intrării în vigoare.

7.8 Versiunea aplicabilă. Versiunea Termenilor Generali aplicabilă este cea în vigoare la momentul nașterii faptului generator al raportului juridic precum, cu titlu exemplificativ, data achiziționării Cursului pentru drepturile și obligațiile decurgând din aceasta. La cererea expresă a Utilizatorului, Coursesbucket va comunica acestuia versiunile anterioare în vigoare în raport cu data concretă solicitată de Utilizator.

7.9 Prevederile dispozițiilor 7.7 și 7.8 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării Anexelor la Termenii Generali.

Învățăm și ne dezvoltăm împreună, vă mulțumim că ne sunteți alături!